ul. Mieszka I 9,
28-300 Jędrzejów

                   KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA

                    (OGÓLNE ZAŁOŻENIA)

 

Nasze przedszkole jest przedszkolem przyjaznym, otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, stwarza i zapewnia warunki dla rozwoju kreatywności i samodzielności u dzieci.

 

 • jesteśmy dla dzieci i ich rodziców by wspierać ich w procesie wychowania, opieki i edukacji
 • dbamy o bezpieczeństwo dziecka, respektujemy jego prawa
 • dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem i władzami lokalnymi i innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka
 • dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną
 • zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji psychicznych i fizycznych dziecka
 • kultywujemy tradycje narodowe i regionalne
 • dziecko odbiorcą i twórcą sztuki
 • wyróżniamy się popularnością w środowisku dzięki miłej i rodzinnej atmosferze

                                             

Nasz wychowanek-absolwent

 • jest samodzielny, twórczy, otwarty na kontakt z innymi, śmiało przekroczy próg szkoły podstawowej

                                            

Priorytety wychowawcze przedszkola

 • dobro dziecka; każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego,
 • uśmiech i zadowolenie dziecka

 

 

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

  „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się  w przedszkolu –

o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć,

marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”                                                               
    Robert Fulghum

PODSTAWA PRAWNA 

Koncepcje pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty Art. 33 i 34 z dnia 7 września 1991 roku
  ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 , poz. 2572 z  późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz.
 3. Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 0 poz. 560).
 5. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014
 6. Statut Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.
                       

 

     CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
  w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
 • Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy
  z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.
 1. Jesteśmy dla dzieci i ich rodziców, by wspierać ich w procesie wychowania, opieki
  i edukacji:

  - rozwijamy i wspieramy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez zajęcia dodatkowe, konkursy, warsztaty artystyczne, uroczystości przedszkolne, wycieczki i spotkania
  z ciekawymi ludźmi.
  - systematycznie realizujemy pracę wyrównawczą,
  - organizujemy zajęcia otwarte i warsztaty dla dzieci i rodziców.
 2. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, respektujemy jego prawa:
  - wszyscy pracownicy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie,
  skuteczną komunikację interpersonalną  i bezpieczeństwo dzieci,
  - realizujemy treści  zawarte w podstawie programowej,
  - bierzemy udział w konkursach, programach i kampaniach poszerzając wiedzę dzieci
  na temat zdrowia i bezpieczeństwa
  - organizujemy na terenie przedszkola spotkania z pracownikami: Służby Zdrowia,  Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej,
 3. Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym,
  władzami lokalnymi
   i innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka:

  - uczestnictwo  w spotkaniach  integracyjnych, adaptacyjnych,  piknikach, festynach, konkursach   i uroczystościach przedszkolnych.

         -pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp. ,   

         - prowadzenie „Kącika dla Rodziców”  i Strony Internetowej

 1. Dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną, świadomą koncepcji przedszkola
  i rozwijającą się zawodowo.

        - opracowujemy  programy własne

        - prowadzimy  zajęcia dodatkowe dla dzieci ( zajęcia rytmiczno-ruchowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, logopedia )

        -  wychodzimy naprzeciw  oczekiwaniom rodziców

        - doskonalimy swój warsztat pracy pod kątem merytorycznym i metodycznym poprzez studiowanie
        i uczestnictwo  w szkoleniach, warsztatach i  kursach

 1. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji psychicznych i fizycznych dzieci:
  - stosujemy twórcze i aktywne metody pracy,
  - pracujemy w atmosferze akceptacji

         - jesteśmy przygotowani  do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
         - organizujemy zajęcia logopedyczne  i  korekcyjno -kompensacyjne  

 1. Kultywujemy tradycje narodowe i regionalne:
  - dziecko czuje się Polakiem i Europejczykiem,
  - dziecko zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

     7. Dziecko odbiorcą i twórcą sztuki:

     - umożliwiamy dziecku kontakt ze sztuką, poprzez spektakle teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty i  spotkania z ludźmi kultury,
     - współpracujemy z instytucjami kulturalnymi i placówkami oświatowymi min.: Biblioteka Miejska, Szkoła Podstawowa Nr 2, 3  i 4,  Centrum Kultury, Mała Akademia Śpiewu i  inne przedszkola.

      8. Poprawa jakości bazy przedszkola:

     - modernizacja budynku przedszkola i placu zabaw

     - brak barier architektonicznych wokół  budynku przedszkola
     - doposażenie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne, przybory sportowe
      i zabawki,
     - doposażenie sal w meble i  kąciki zainteresowań

 1. Wyróżniamy się popularnością w środowisku dzięki miłej i rodzinnej atmosferze.

 

 

 

 

2024 © Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie All Rights Reserved.